Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 […]

Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng Read More »